Kematian Ulama Besar Sheikh Dr Wahbah al ZuhailyMenerima perkhabaran yang amat menyedihkan apabila seorang lagi ulama besar dunia Sheikh Dr Wahbah al Zuhaily meninggal dunia tadi.

Antara kitab karangan almarhum yang terkenal ialah Tafsir Al Munir, Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh dan Usul al-Fiqh al-Islami.

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menysiakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

No comments

Powered by Blogger.